Program
134. schôdze vlády Slovenskej republiky
9. január 2019, 10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 134. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 25.01.2019, 13:00:04)2. Správa o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácii Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43464/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 2/2019

3. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43217/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 3/2019

4. Akčné plány Národného onkologického programu Slovenskej republiky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43272/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 4/2019

6. Akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43878/2018
Predkladá: ministerka zdravotníctva
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 6/2019

8. Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2018 a východiská pre jej ďalší rozvoj Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43880/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 7/2019

9. II. Správa o plnení Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43292/2018
Predkladá: minister spravodlivosti
Materiál: Vzatý na vedomie

10. Návrh na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 340 z 24. júla 2017 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43918/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 8/2019

11. Návrh na vymenovanie predsedu a troch členov rady správcov Národného jadrového fondu Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43635/2018
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 9/2019

12. Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 - 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43466/2018
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 10/2019

17. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-414/2019
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 14/2019

20. Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2019 až 2022 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-305/2019
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vypustený

23. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-345/2019
Predkladá: minister dopravy a výstavby
Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 18/2019

24. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2019 – nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-431/2019
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 19/2019

25. Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-416/2019
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Schválený
Č. uznesenia: 20/2019Materiál pre informáciu:


a. Informácia zo 116. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. decembra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43305/2018
Predkladá: predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Materiál: Vzatý na vedomie

b. Analýza zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43688/2018
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
Materiál: Vzatý na vedomie

e. Správa o plnení Dodatku č. 2 k Dohode o spolupráci v oblasti vzdelávania zo dňa 7. novembra 2006 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44092/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

f. Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2017 - nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43903/2018
Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Materiál: Vzatý na vedomie

h. Informácia o priebehu a výsledkoch samitu Skupiny priateľov politiky súdržnosti v Bratislave dňa 29. novembra 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43385/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

i. Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-44081/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

j. Informácia o priebehu a výsledkoch Samitu Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) na úrovni predsedov vlád 4. decembra 2018 v Záhrebe Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43383/2018
Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Materiál: Vzatý na vedomie

l. Informácia o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2018 Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-43920/2018
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Materiál: Vzatý na vedomie